Geography Games

Seterra onlayn

Yevropa
Shimoliy Amerika
Janubiy Amerika
Afrika
Osiyo
Avstraliya
Jahon


In Uzbek (Oʻzbekcha), 22 games were played yesterday.-