புவியியல் விளையாட்டு

செட்ரா ஆன்லைன்

ஐரோப்பா
வடக்கு மற்றும் மத்திய அமெரிக்கா
தென் அமெரிக்கா
ஆப்பிரிக்கா
ஆசியா
ஓசியானியா

உலகம்


In Tamil (தமிழ்), 2 games were played yesterday.-