Ordkunskap: Substantiv, samhälle

Nedanstående är en av många ordlistor i Vokabula, programmet som utökar ditt ordförråd och förbättrar din allmänbildning. Perfekt för dig som ska göra högskoleprovet!

Läs mer om Vokabula
Visa samtliga ordlistor i Vokabula


Ordkunskap: Substantiv, samhälle

I den här övningen i Vokabula lär du dig svåra svenska substantiv som rör samhället.

amnesti benådning
anarki regeringslöshet, laglöshet
assurans försäkring
asyl fristad, tillflyktsort
audiens mottagning hos högt uppsatt person
autokrati envälde
baisse prisfall, nedgång
borgenär fordringsägare
budget plan över beräknade inkomster och utgifter
bulletin rapport, tillkännagivande
bulvan lejd företrädare för annan person
dekret påbud, förordning
despot envåldshärskare, tyrann
dignitär person av hög rang
dissident oliktänkande person
embargo beslag, kvarstad
enklav område omslutet av annat lands territorium
exil landsflykt
filibuster långt inlägg i parlament i fördröjande syfte
gäldenär person som är skyldig pengar
hausse prisstegring, kursuppgång
hegemoni herravälde, ledarskap
hypotek pant, inteckning
impediment ekonomiskt värdelös mark
instans nivå i myndighet (domstol o.d.)
intendent föreståndare
klausul förbehåll, tillägg, bestämmelse
koncern grupp av förenade företag
konjunktur marknadsläge, ekonomisk utvecklingstendens
konselj sammanträde mellan statschef och regering
konstitution uppbyggnad, författning
kurtage mäklararvode
lobbying verksamhet för att påverka politiker
mandat förvaltarskap
mened falskt vittnesmål eller förtigande av sanningen under ed
migration folkförflyttning
milis armé bestående av värnpliktiga med kort grundutbildning
moratorium betalningsanstånd
nepotism otillbörligt gynnande av släktingar (vid anställning o.d.)
nobless societet, förnäma personer
oktroj tillstånd att idka bankrörelse o. d.
opinion allmän mening
opportunist uttnyttjar tillfälligt läge, anpassar sig efter omständigheterna
paria socialt utstött, föraktad person eller grupp
partisan motsåndsman/gerillakrigare i ockuperat land
plutokrati penningvälde, de rika
pretendent person som gör anspråk på något
prospekt tryckt plan eller anmälan
quisling landsförrädare, samarbetar med fienden
revers skuldsedel, skuldebrev; baksida på mynt/medalj
solvens betalningsförmåga
subvention understöd, ekonomiskt bistånd
suppleant ersättare, ställföreträdare
tariff varuprislista eller lista över avgifter
tribunal domstol
trust storbolag, sammanslutning av affärsmän
ultimatum oeftergivligt krav, absolut sista anbud
veto förbud, nej
 
ordförråd, ordkunskap, SAOL, svenska, allmänbildning, frågesport, ordlekar, ordlek, vokabulär, gratis, högskoleprov, högskoleprover, högskole provet, hög skole provet