Ordkunskap: Adjektiv

Nedanstående är en av många ordlistor i Vokabula, programmet som utökar ditt ordförråd och förbättrar din allmänbildning. Perfekt för dig som ska göra högskoleprovet!

Läs mer om Vokabula
Visa samtliga ordlistor i Vokabula


Ordkunskap: Adjektiv

I den här övningen i Vokabula lär du dig svåra adjektiv i det svenska språket.

abstrakt ogripbar, tankemässig
absurd orimlig, förnuftsvidrig
acceptabel godtagbar
affirmativ bekräftande, jakande
amfibisk lever både i vatten och på land
amorf formlös
anonym ej namngiven, okänd
antipatisk motbjudande, fientlig
apatisk (totalt) håglös, slö
apokryfisk av omtvistad äkthet, mindre tillförlitlig
apoplektisk med anlag för slaganfall
approximativ ungefärlig
arkadisk lantlig, idyllisk
arkaisk ålderdomlig
atonal utan tonart och harmoni
autentisk ursprunglig, tillförlitlig
autonom självstyrande, självbestämmande
bankrutt pank, ruinerad
bilateral tvåsidig
bisarr egendomlig, besynnerlig
blasé uttråkad, likgiltig, trött på världen
boren född, skapt till (högtidligt)
burdus framfusig, brådstörtad
burgen förmögen, välbärgad
burlesk tokrolig, komisk på grovkornigt sätt
celeber berömd, välkänd
celest som avser himlen, himmels-
cendré askblond
cerebral som gäller hjärnan
chevaleresk artig, ridderlig
cynisk krass, känslokall
defekt skadad, bristfällig
defensiv som avser försvar
definitiv slutgiltig, bestämd
dekadent urartad, förfallen
dekrepitus ålderdomssvag
deskriptiv beskrivande
dissonant missljudande
distinkt tydlig, skarp
disträ tankspridd, frånvarande
drakonisk övermänskligt sträng
dubiös tvivelaktig
ecklesiastik kyrklig
ekivok tvetydig (och därför oanständig)
eklektisk som använder idéer från skilda håll
ekvivalent likvärdig, fullgott motsvarig
enigmatisk gåtfull, oförklarlig
episkopal biskoplig
erbarmlig ynklig, eländig
esoterisk avsedd för de invigda, svårtillgänglig
eterisk översinnlig, luftig
etnisk avseende folk eller folkstam
eufonisk välljudande
exoterisk avsedd för allmänheten, lättillgänglig
extern yttre, utvärtes
extrovert utåtriktad
fadd smaklös, jolmig
fanatisk blint hängiven, överdrivet nitisk
fertil fruktsam, bördig
figurativ föreställande
fingerad låtsad, påhittad
flagrant uppenbar, påtaglig
flegmatisk trög, sävlig
frenetisk vild, ursinnig
frivol lättsinnig, flärdfull
frugal enkel, torftig
fundamentalistisk som hävdar bokstavlig sanning (t ex bibelordets)
generisk som avser arten eller slaget
guttural ljud som frambringas i strupen
habil skicklig, kompetent
habituell vanemässig
hereditär ärftlig
hermetisk lufttät
heroisk hjältemodig
humid fuktig, våt
hydraulisk vattenkrafts-, vätske-
idiomatisk säregen för ett språk
idog flitig, trägen, arbetsam
ignorant okunnig
illegal olaglig
immanent inneboende
imperialistisk som strävar efter världsvälde
impertinent näsvis, påflugen
indolent slö, håglös
infantil barnslig
infernalisk helvetisk, ohygglig
insidiös lömsk, försåtlig
inskränkt enfaldig, begränsad
insufficient otillräcklig
insulär ö-, som hör till en ö
intermittent ojämn, stötvis återkommande
intern inre, invärtes
intravenös i blodåder
intrikat invecklad, krånglig
introspektiv själviakttagande
introvert inåtvänd
irreversibel som ej går att omvända, obotlig
jovialisk godmodig, gladlynt
judiciell rättslig, domstols-
kalejdoskopisk mångskiftande
kameral som avser finansförvaltningen
kapriciös nyckfull
kausal orsaks-, som avser orsak
kaustik (inom kemin) frätande, brännande
kinetisk som gäller rörelse, rörelse-
kognitiv kunskapsmässig, intellektuell
kokett tillgjord, behagsjuk, söker tilldra sig intresse
kolerisk hetlevrad
konfessionell som avser el. överensstämmer med trosbekännelsen
kongenial som har själsfrändskap, andligt befryndad
konkav inåtvälvd
konkret påtaglig, faktisk
konsekvent följdriktig
konventionell vedertagen, traditionsenlig, formell
konvergent sammanlöpande
konvex utåtvälvd
kooperativ gemensam, som bygger på samverkan
kordial hjärtlig, förtrolig
korollarium självklar följd (betyder eg. belöningskrans)
korpulent fetlagd, tjock
korrugerad veckad, vågig
krenelerad försedd med tinnar och skottgluggar
kromatisk (musik) bestående av halva tonsteg
kronologisk i tidsföljd
krum krokig, krökt
kulinarisk kokkonst-, matlagnings-
kulört färggrann
kurant gångbar, lättsåld
kuriös märkvärdig, egendomlig
labil osäker, vacklande
laktovegetabilisk av mjölkprodukter och grönsaker
lapidarisk fåordig, korthuggen
latent dold (om t ex sjukdom)
legislativ lagstiftande
liberal fördomsfri, frisinnad
lierad nära förbunden
lukrativ lönande, vinstgivande
lukullisk (om måltid) utsökt, läcker
lyrisk stämningsfull
manuell som utförs för hand, hand-
maritim sjö-, havs-
medioker medelmåttig
melankolisk svårmodig, tungsint
melerad (om färg o. d.) blandad, spräcklig
merkantil handels-, köpmanna-
moderat måttfull, sansad, konservativ
modest blygsam
mondän fin, elegant
monoton enformig
myopisk närsynt
nasal näs-, som hör till näsan
neutral opartisk, befinner sig i mellanställning
nominell till namnet
notorisk ökänd
obscen oanständig
obskyr okänd, dunkel
obsolet föråldrad, ur bruk
obstinat envis
ockult hemlig, fördold (avser det övernaturliga)
offensiv som avser anfall
officinell erkänd/använd som läkemedel
oförvägen orädd, djärv
onomatopoetisk ljudhärmande
opak ogenomskinlig, grumlig
optimal bästa möjliga
ortodox renlärig, rättrogen
paradoxal som tycks orimlig, motsägelsefull
patologisk sjukdoms-, sjuklig, abnorm
pejorativ nedsättande
penibel pinsam
perceptiv har god iakttagelse- och uppfattningsförmåga
permeabel genomtränglig
perpetuell ständig, ihållande
perplex häpen, förbluffad
pittoresk målerisk, som är värd att målas
plastisk formbar, lämpad för modellering; om stil=klar, åskådlig
platonisk fri från sinnlighet
plausibel sannolik, rimlig
pneumatisk luftfylld, tryckluftsdriven
polyfon flerstämmig
pragmatisk praktiskt inriktad
pregnant kärnfull, innehållsrik
prenatal före födseln, foster-
presumtiv förmodad
prevalent förhärskande, övervägande
profan icke kyrklig, världslig, vanvördig
profylaktisk förebyggande, skyddande
progressiv framåtverkande
prominent framstående
prudentlig överdrivet noggrann
pur ren, oförfalskad
rabiat ilsken, ursinnig
radikal genomgripande, grundlig
receptiv mottaglig för intryck, lättlärd
redundant överflödig
renommerad ansedd, berömd
resistent motståndskraftig
resonant medklingande, som har genklang
retrospektiv tillbakablickande
rigorös ytterst noggrann och sträng
rustik grov, enkel, lantlig
sangvinisk sorglös, livlig, invaggar sig lätt i förhoppningar
sanitär hygienisk, hälsovårds-
sardonisk (mest om skratt) hånfull och bitter; krampaktig
sedesam ärbar, anständig
seismisk som avser jordbävningar, jordbävnings-
sekunda andra klassens, ej av prima kvalitet
sensorisk som avser sinnesintrycken, sinnes-
septisk som åstadkommer förruttnelse
serafisk änglalik
seren (himmelskt) klar, ren och fridfull
servil överdrivet tjänstvillig och fjäskande
skeptisk tvivlande, misstrogen
skrupulös ytterst samvetsgrann
solenn högtidlig, festlig
somatisk som avser kroppen eller kroppssjukvård
sonor klangfull, klingande
spatial rumslig, rums-
stoisk orubblig, lugn, behärskad
sublim storslagen, upplyftande
subtil hårfin, känslig
subversiv omstörtande
supersonisk överljuds-
suspekt misstänkt
suverän självständig (om stat o. d.)
symmetrisk på båda sidor om mittlinjen likformig
temporär tillfällig, övergående
tentativ försöksmässig
tillbörlig skälig, lämplig, passande
titanisk jättelik, övermänsklig
toxisk giftig
transcendent gränsöverskridande
transparent genomskinlig
transversal tvärgående
trivial alldaglig, banal, ointressant
undersätsig kortväxt och kraftigt byggd
unison enstämmig, samfälld
uppburen omtyckt, värderad
urban belevad, stadsmässig
vakant för tillfället ledig
välsk romansk, i synnerhet fransk eller italiensk
vämjelig äcklig, vedervärdig
vederkvickande stärkande, uppfriskande
veritabel verklig, äkta
viril manlig
virulent sjukdomsalstrande, starkt smittande
viskös (om vätskor) seg, trögflytande
ymnig riklig
 
ordförråd, ordkunskap, SAOL, svenska, allmänbildning, frågesport, ordlekar, ordlek, vokabulär, gratis, högskoleprov, högskoleprover, högskole provet, hög skole provet