එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් පිළිගත් රාජ්‍යයන් 195 ක් - භූගෝලීය ක්‍රීඩා

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් පිළිගත් රාජ්‍යයන් 195 ක් - සිතියම් ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා

(195)  අභිරුචි ප්‍රශ්නාවලිය සාදන්න

100 %