යුරෝපය: රටවල් (කාටූන් අනුවාදය) - භූගෝලීය ක්‍රීඩා

යුරෝපය: රටවල් (කාටූන් අනුවාදය) - සිතියම් ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා

(46)  අභිරුචි ප්‍රශ්නාවලිය සාදන්න

100 %Would you like your scores to be saved so that you can track your progress? Get a Seterra membership on Patreon.com! It's just 1 USD per month.
ක්‍රීඩා මාදිලිය
    සමාලෝචනය  
 
Filter:  
 
Nickname Score Time
The game යුරෝපය: රටවල් (කාටූන් අනුවාදය) is available in the following 36 languages:
af am ar bg ca cs da de el en es et fi fr he hi hu it ja ko lt lv nb nl pl pt ro ru si sl sv ta th tr uk zh

This game in Sinhala (සිංහල) was played 0 times yesterday.

උතුරු සහ මධ්‍යම ඇමරිකාව
දකුණු ඇමරිකාව
අප්‍රිකාව
ආසියාව
ඕෂනියා
ලෝකය