අක්ෂාංශ සහ දේශාංශ - භූගෝලීය ක්‍රීඩා

අක්ෂාංශ සහ දේශාංශ - සිතියම් ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා

(12)  අභිරුචි ප්‍රශ්නාවලිය සාදන්න

100 %Would you like your scores to be saved so that you can track your progress? Get a Seterra membership on Patreon.com! It's just 1 USD per month.
ක්‍රීඩා මාදිලිය
    සමාලෝචනය  
 
Filter:  
 
Nickname Score Time
යුරෝපය
උතුරු සහ මධ්‍යම ඇමරිකාව
දකුණු ඇමරිකාව
අප්‍රිකාව
ආසියාව
ඕෂනියා
ලෝකය

අක්ෂාංශ සහ දේශාංශ - සිතියම් ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා

This game in Sinhala (සිංහල) was played 0 times yesterday.

The game අක්ෂාංශ සහ දේශාංශ is available in the following languages:
cs en ru si uk
මූලපද: භූගෝලය, ක්‍රීඩා, ප්‍රශ්න විචාරාත්මක ක්‍රීඩා, හිස් සිතියම්, භූ ක්‍රීඩා, අධ්‍යාපන ක්‍රීඩා, මතක තබාගැනීම, මතකය