වැඩි ජනගහනයක් සහිත රටවල් 30ක්, අගනගර - භූගෝලීය ක්‍රීඩා

වැඩි ජනගහනයක් සහිත රටවල් 30ක්, අගනගර - සිතියම් ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා

(30)  අභිරුචි ප්‍රශ්නාවලිය සාදන්න

100 %