ලෝකය: ප්‍රධාන නගර 25 ක් - භූගෝලීය ක්‍රීඩා

ලෝකය: ප්‍රධාන නගර 25 ක් - සිතියම් ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා

(25)  අභිරුචි ප්‍රශ්නාවලිය සාදන්න

100 %