උතුරු සහ මධ්‍යම ඇමරිකාව: රටවල් - භූගෝලීය ක්‍රීඩා

උතුරු සහ මධ්‍යම ඇමරිකාව: රටවල් - සිතියම් ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා

(14)  අභිරුචි ප්‍රශ්නාවලිය සාදන්න

100 %Would you like your scores to be saved so that you can track your progress? Get a Seterra membership on Patreon.com! It's just 1 USD per month.
ක්‍රීඩා මාදිලිය
    සමාලෝචනය  
 
Filter:  
 
Nickname Score Time
The game උතුරු සහ මධ්‍යම ඇමරිකාව: රටවල් is available in the following 45 languages:
af am ar bg ca cs da de el en es et fi fr ga he hi hr hu id is it ja ko lt lv nb nl pl pt ro ru si sk sl sm sq sr sv ta th tr uk uz zh

This game in Sinhala (සිංහල) was played 0 times yesterday.

යුරෝපය
දකුණු ඇමරිකාව
අප්‍රිකාව
ආසියාව
ඕෂනියා
ලෝකය

උතුරු සහ මධ්‍යම ඇමරිකාව: රටවල් - සිතියම් ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා
මූලපද: භූගෝලය, ක්‍රීඩා, ප්‍රශ්න විචාරාත්මක ක්‍රීඩා, හිස් සිතියම්, භූ ක්‍රීඩා, අධ්‍යාපන ක්‍රීඩා, මතක තබාගැනීම, මතකය