Besplatni software za djecu

Sebran's ABC - Besplatni software za djecu

Sebranove šarene slike, ugodna glazba, i dobro?udne igre u?e djecu kako ?itati i pisati. Program radi na nekoliko razli?itih jezika, uklju?uju?i hrvatski, engleski, francuski, španjolski i njema?ki.

Dvanaest je razli?itih vježbi. Šest jednostavnijih vježbi prikazuju ?etiri mogu?a odgovora. Ako izaberete to?an odgovor, pretvori se u smješka; pogreškom dobijete lik koji se mršti i priliku da pokušate ponovo. Tu je tako?er i vježba brojanja koja predstavlja brojeve od 1 do 9. ovo je primijenjeno u vježbama Zbrajanje, Oduzimanje i Množenje, i to na dvije razine težine. Kod vježbice Izaberi Sliku, jedna od ?etiri sli?ice odgovara zadanoj rije?i; vježba Prvo Slovo nudi ?etiri mogu?a slova za upotpunjavanje rije?i. Vaše dijete može vještine ste?ene na tim vježbicama primijeniti igraju?i Memori, Rije? Memori ili Vješala. I kona?no, igrice ABC Kiša, Kiša Slova i 1+2 Kiša pomažu vježbanju malih prstiju pri upotrebi tipkovnice.

Sebran ABC je freeware.

Recenzija Sebrana ABC
"Nikad nije bilo tako potpuno jednostavnog i posebnog vrti?kog programa. Namijenjen u?enju slova i brojeva, Sebran djeci nudi jedan veliki igra?i centar za zabavu i istraživanje. Djeca mogu igrati Vješala, Memori i Kišu, ili u?iti matematiku kroz zbrajanje, oduzimanje i množenje. Ovaj je program odli?an na?in po?etnog upoznavanja mla?e djece s kompjuterom, te ?e mnogi predškolski i školski u?itelji, te vrti?ke tete otkriti da je vrijedan njihove pažnje."
--kidsdomain.com

Sebran


sebra, zebra, zebran, free, freeware, gratis, software